Kes me oleme

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on asutatud 20. veebruaril 2008, eesmärgiga valmistada ette ja ellu viia Euroopa Kalandusfondi meedet 4.1 kalanduspiirkondade säästev areng. Asutajaliikmeid oli 37, nende hulgas 6 omavalitsust, 28 kutselist kalurit ja 4 kalandussektori välist ettevõtjat.  2008 aasta kevadsuvel tegi MTÜ Läänemaa Kalurite Ühingu juhatus Rannakalanduse Seltsi juhatusele ühinemisettepaneku, põhjuseks eelkõige see, et mõlema ühingu eesmärgid ja ka liikmeskond olid suhteliselt sarnased, ning kahe erineva organisatsiooni paralleelne tegutsemine ei tundunud otstarbekas. 23. oktoobril tehti muudatus äriregistris, ning tänaseks päevaks on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ainus Läänemaa kalureid ühendav katusorganisatsioon kus on 92 liiget, neist enamik kutselised kalurid.

 

Meie peamine eesmärk on valmistada ette ja ellu viia kalanduspiirkondade säästva arengu meedet, selleks propageerime kalandussektori ettevõtjate omaalgatust ja organiseerumist piirkonna kalanduse ja sellega seotud tegevuste arendamieks. Ühing soovib toetada Läänemaa rannakalanduse arengut, ning aidata kaasa koostöö tekkimisele teiste kalanduspiirkondadega nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt.  Ühingu kõrgeim võimuorgan on üldkogu, igapäevaseid küsimusi lahendab 9 liikmeline juhatus.