Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

1. Taotlusi saab esitada ainult läbi e-PRIA keskkonna mis avaneb SIIT 

2. Projekti või selle osa (kaasa arvatud ettevalmistav töö) hinnapakkumiste ettepanekud koos tehnilise kirjeldusega. Soovituslik, kohustust pakkumiskutseid esitada ei ole.

3. Projekti elluviimiseks saadud vähemalt kolme pakkuja võrreldavate hinnapakkumiste koopiad, kui objekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot või ühe hinnapakkumise koopia kui maksumus jääb all 5000 euro.

4. Tehtud valiku põhjendus kui ei ole valitud odavaimat pakkumist. Põhjendused saab esitada e-PRIA keskkonnas

5. Hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid kui projektitoetuse taotleja on riigihanke kohuslane, hinnakalkulatsioone võib olla üks.

6. Eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubava dokumendi koopia.

7. Keskkonnamõju hindamise aruande koopia, kui toetust taotletakse keskkonnamõju hindamiseks.

8. Koopia kuludokumendist kui telliti ettevalmistavad tööd, koos tööde eest tasumist tõendava pangaväljavõttega. Soovituslik, kohutust kuludokumente esitada ei ole.

9. Ehitise puhul, koopia ehitusloast või ehitusteatisest (KOV kirjalik nõusolek).

10. Väljavõte põhiprojekti põhijoonistest ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega. Joonistel peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaan, arhitektuuri, tehnosüsteemide, ja välisvõrkude lahendused.

11. Juhul kui projekti eesmärk on uuendada kalasadamat või lossimiskohta esitatakse lisaks koopia kalasadama või lossimiskoha asendiplaanist, millel on selgelt piiritletud maaala, kus tegevus on kavandatud.

12. koopia dokumendist, mis tõestab, et  ehitis või muu objekt mida ehitatakse või kuhu seadmed paigaldatakse või mootorsõiduk kuhu seadmed paigaldatakse kuulub taotleja omandisse või on taotlejale õiguslikul alusel antud kasutamiseks vähemalt 5 aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui toetust küsitakse ehitamiseks siis vastavalt meetme §24 lõige 10le peab objekt olema kas taotleja omandis või antud talle kasutada hoonestusõiguslepingu alusel. Ehitamise defineerib ehitusseadustik § 4.

13.Neljanda tegevussuuna “kudealade loomine või taastamine” korral

  • Avalik õiguliku ülikooli kalateadlase arvamus
  • Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskonnamõju hindamise algatamise vajalikuse kohta.
  • Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal
  • Maaomaniku luba koelmuala luua või taastada

14. Avaldus PRIA registritesse kandmiseks juhul kui seda pole varem tehtud. Avaldust registrisse kandmiseks saab esitada SIIT

Altpoolt leiab taotluste vormid paberkandjal, need on praktiliselt identsed PRIA e-keskkonnaga. Mõistlik on taotluse tekstiline osa varem valmis kirjutada, sest tekstosade täitmine e-keskkonnas on suhteliselt ebamugav, hiljem võib valmis tekstiosad lihtsalt e-keskkonda kopeerida

 

NB iga taotluse puhul tuleb eraldi analüüsida millised dokumendid on vaja esitada.  

PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTOODETE TOOTLEMINE JA OTSETURUSTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTRADITSIOONIDE EDENDAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM KUDEALADE TAASTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM MAJANDUSTEGEVUSTE MITMEKESISTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM SADAMATE ARENDAMINE JA LOSSIMISKOHTADE UUENDAMINE.rtf

HINNAPAKKUMISTE VORDLUSTABEL (SOOVITUSLIK VORM).doc

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Praegune kuupäeva
24
25
26
27
28
29
01
02
03