Ühingu eesmärgid on:

Edendada kalandussektoris tegelevate juriidilistest isikutest ja füüsilistest isikutest ettevõtjate omaalgatust ja organiseerumist Läänemaa kalanduse arendamiseks, seda eelkõige EMKF meetme  “kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine” kaudu.

Edendada Läänemaa kalandussektoris koostöövõrgustiku teket.

Edendada ja aidata kaasa Läänemaa rannakülade ja -elu arengule.

Aidata kaasa traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ja arendamisele Läänemaa rannaaladel.

 

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

Koostab ja viib ellu Läänemaa kalanduspiirkonna  säästva arengu strateegia.

Jagab oma liikmetele ja laiemale avalikusele kalanduse alast teavet.

Esindab vajadusel oma liikmeid valla, maakonna, riigi ja rahvusvahelisel tasandil.

Osaleb aktiivselt kalandusalase seadusandluse ja arengukavade väljatöötamisel riiklike institutsioonide tasandil, pidades silmas eelkõige Läänemaa huve.

Kujundab kalandussektoris toimijate võrgustikku, et suurendada sektoris tekkiva toodangu lisandväärtust.

Pakub liikmetele erialaseid koolitusi ja õppereise nii riigi siseselt kui ka piiride üleselt ning korraldab koostööd teiste piirkondade kalandussektoris toimijatega.

Kaasab ühenduse tegevusse teisi asjast huvitatuid , et leida kalurite tegevusele uusi väljundeid.

Korraldab projektikonkursse lähtuvalt Läänemaa kalanduspiirkonna vajadustest.

Osutab igakülgset abi oma liikmetele projektitaotluste koostamisel ja nende hilisemal elluviimisel.

Tegeleb teavitustööga tutvustamaks erinevaid kalandussektori rahastamise võimalusi.

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
28
29
30
31
01
02
  • 11:00

    Gurmeeturg

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Praegune kuupäeva
26
27
28
29
30
01