MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme 3.2 “kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektide hindamise komisjon on 9 liikmeline. Komisjoni kooseisus on 4 ühinguvälist eksperti ja 5 hindajat ühingu liikmete hulgast. Juhuks kui keegi põhikomisjoni koosseisust ei saa hindamisel osleda on nende asendamiseks määratud asendusliikmed

Projektide hindamise komisjon on määratud 2 aastaks. Periood 2019 – 2021

Hindamiskomsijoni liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise õigus on ainult MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogul.

Komisjoni liikmed

Ühinguvälised eksperdid 

Helmuth Kaljo (kalandusettevõtja)

Kersti Palmiste (ettevõtluskonsultant)

Helen Rammu (avalik sektor)

Kaja Karlson (MTÜ Koduakant Läänemaa)

Ühinguväliste ekspertide asendusliikmed

Ingrit Kera (koolitusspetsialist)

Nele Sõber (Keskkonaamet)

Ühingu sisesed komisjoni liikmed

Ants Ale (kalandusettevõtja)

Madis Otsa (kalandusettevõtja) – Leping lõpetatud 02.11.2021.

Tiit Mansberg (kalandusettevõtja)

Indrek Loo (kalandusettevõtja)

Mihkel Nõlvak (kalandusettevõtja)

ühingu sisesed asendusliikmed

Tiit Randla (kalandusettevõtja)

Kersti Täht (kaluri abikaasa)

Jonne Berggren (kalandusettevõtja)

Arno Peksar (avalik sektor)

Aivo Hirmo (avalik sektor)

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu on projektide hindamiseks kinnitanud 5 üldist hindamiskriteeriumi ja 2 teljespetsiifilist kriteeriumi iga strateegia telje kohta. Projektitoetust taotluste hindamise aluseks on hindamisskaala 0……5

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele, ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Tegevussuuna eripära arvestavad hindamiskriteeriumid

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

1.1 Sadama multifunktsoinaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet

1.2 Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

2.1 Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.

2.2 Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele.

3. tegevuste mitmekesistamine

3.1 Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandajast.

3.2 Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmetele tagada täishõive.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine.

4.1 Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele.

4.2 Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

5. Kalandsus/merendusalaste traditsioonide sälitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu suurendamine.

5.1 Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

5.2 Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilitamisele ja edendamisele.

 

MTU LRS hindamise kord _muudetud 17.10.19.pdf

MTU LRS projektide vastuvõtmise, registreerimise ja sailitamise kord _muudetud 17.10.19.pdf

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Praegune kuupäeva
26
27
28
29
30
31
01
02