MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKVF meetme “Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” projektide hindamise komisjon on 7 liikmeline. Komisjoni kooseisus on 2 ühinguvälist eksperti ja 5 hindajat ühingu liikmete hulgast. Juhuks kui keegi põhikomisjoni koosseisust ei saa hindamisel osaleda on nende asendamiseks määratud asendusliikmed

Projektide hindamise komisjon on määratud 3 aastaks.

Hindamiskomisjoni liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise õigus on ainult MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogul.

Komisjoni liikmed

1. Põhikoosseis

1.1 Kersti Täht (ühingusisene komisjoni liige)

1.2 Ants Ale (ühingusisene komisjoni liige)

1.3 Tiit Mansberg (ühingusisene komisjoni liige)

1.4 Mihkel Nõlvak (ühingusisene komisjoni liige)

1.5 Helen Rammu (ühinguväline komisjoni liige)

1.6 Sulev Vahar (ühingusisene komisjoni liige)

1.7 Sirli Vaksmann (ühinguväline komisjoni liige)

 

2. Asendusliikmed

2.1 Tiit Randla (ühingusisene komisjoni liige)

2.2 Kaja Karlson (ühinguväline komisjoni liige)

2.3 Indrek Loo (ühingusisene komisjoni liige)

2.4 Jonne Berggren (ühingusisene komisjoni liige)

2.5 Nele Sõber (ühinguväline komisjoni liige)

2.6 Marelle Saar (ühinguväline komisjoni liige)

2.7 Aivo Hirmo (ühingusisene komisjoni liige)

Üldised hindamiskriteeriumid on:

 1. Sidusus LRS-i strateegiaga
 2. Realistlikkus
 3. Kestlikkus
 4. Uuenduslikkus
 5. Taotleja taust
 6. Keskkonnasäästlikkus

Lisaks arvestatakse iga tegevussuuna eripärast lähtuvaid hindamiskriteeriume, mille alusel hinnatakse vaid sama tegevussuuna taotlusi:

 • Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine (2 kriteeriumit)
 • Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine (2 kriteeriumit)
 • Majandustegevuse mitmekesistamine (2 kriteeriumit)
 • Looduskeskkonna tingimuste parandamine (2 kriteeriumit)
 • Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine (2 kriteeriumit)
 • Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine (1 kriteerium)

Kõikide hindamiskriteeriumite hinnete osakaalud on võrdsed.

Rakendatakse lävendit – taotlused, mille koondhinne on 3 ja alla selle, ei kuulu rahastamisele ka juhul, kui taotlusvoorus on rahalisi vahendeid.

 

Tegevussuund Kriteerium Mida hinnatakse Skaala (0–5)
Üldised kriteeriumid Sidusus LRS-i strateegiaga Kas ja kuivõrd aitab projekt kaasa LRS-i visiooni ja vastava suuna eesmärgi saavutamisele?

Kas ja kuivõrd on projekti eesmärgid kooskõlas tegevussuuna eesmärgiga?

0 – Projekt ei ole strateegiaga seotud, arenguvajadusi ei ole lahti mõtestatud

5 – Projekt ja vajadus selle järele tuleneb otseselt strateegiast

Realistlikkus Kas ja kuivõrd on eelarve ja tegevuskava on omavahel seotud ning projekti tulemuste saavutamine realistlik? 0 – Tulemuste saavutamine ei ole usutav, ajakava ja eelarve on ebarealistlikud

5 – Projekti eelarve on põhjendatud, ajakava on realistlik ja tulemuste saavutamine väga tõenäoline

Kestlikkus Kas ja kuivõrd on projekti tulemused tagatud peale selle elluviimist ja toetussumma kasutamist? 0 – Tegevused lõppevad projekti lõpuga, investeeringuobjekti edasine ekspluateerimine ei ole läbi mõeldud

5 – Projekti tulemused on arusaadavalt jätkusuutlikud (teenuse osutamine jätkub peale projekti lõppu vms), investeeringuobjektide edasine ekspluateerimine on läbi mõeldud

Uuenduslikkus Kas ja mil määral on tegemist uuendusliku projektiga? 0 – Projekt ei ole uuendusliku iseloomuga

5 – Projekt on uuenduslik ka väljaspool kalanduspiirkonda

Taotleja taust Kas taotlejal on võimekus projekti elluviimiseks (varasem kogemus, kompetentsus, majanduslik suutlikkus jms)? 0 – Taotleja ja/või tema meeskonnaliikmete võimekus projekti ellu viia on väga väike – varasemad kogemused puuduvad, võimalik kulude suurenemine tingib tõenäoliselt projekti katkestamise, meeskonnaliikmetel puuduvad projekti elluviimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Taotlejal on varasemalt esinenud probleeme projektide elluviimisega, maksekohustuste täitmise vms-ga

5 – Taotlejal ja/või tema meeskonnaliikmetel on varasem kogemus projektide elluviimisel, võimekus tagada omafinantseering või isegi katta kallinemine, olemas on vajalikud teadmised ja oskused projekti tulemuslikuks elluviimiseks. Taotleja renomee on laitmatu

Keskkonna-säästlikkus Kas ja kuivõrd panustab projekt keskkonna- ja kliimasõbralike lahenduste väljatöötamisse? 0 – Taotlus ei panusta üldse keskkonna- ja kliimasõbralike lahenduste väljatöötamisse

5 – Taotlus on keskkonda taastav ja kliimasõbralik

Vee-eluressursside väärindamine ja otseturustamine Vee-eluressursside lisandväärtuse kasv Kuivõrd aitab projekt kaasa kõrgema lisandväärtusega toodete loomisele? 0 – Projekt ei ole aita üldse kaasa kõrgema lisandväärtusega toodete loomisele

5 – Projekt aitab otseselt kaasa kõrgema lisandväärtusega toodete loomisele; tulemusena tekib vähemalt 1 uus toode

Kohalike ressursside kasutamine Kuivõrd väärindatakse kohalikke ressursse, s.o kohalikku kala ja teisi vee-eluressursse 0 – Projekti tulemusena ei väärindata kohalikke ressursse, vaid mujalt sisseostetud toorainet (näiteks välismaalt pärit kala)

5 – Projekti tulemusena väärindatakse ainult kohalikke ressursse

Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine Sadamateenuste mitmekesisus Kuivõrd aitab projekt kaasa sadamas pakutavate teenuste mitmekesisuse suurendamisele? 0 – Projekt ei aita kaasa sadamateenuste mitmekesisuse suurenemisele (ühtegi teenust ei laiendata ega töötata välja uusi)

5 – Projekt aitab otseselt kaasa sadamateenuste mitmekesisuse suurendamisele (luuakse uusi teenuseid, arendatakse olemasolevaid)

Sadama kasutatavus Kuivõrd aitab projekt kaasa sadama kasutatavuse suurenemisele? 0 – Projekt ei aita kaasa sadama kasutatavuse suurendamisele

5 – Projekt aitab otseselt kaasa sadama kasutatavuse suurendamisele, seejuures on välja toodud kasutatavuse prognoos

Majandustegevuse mitmekesistamine Kalurite lisasissetulek Kuivõrd aitab projekt kaasa lisasissetuleku loomisele? 0 – Projekt ei aita kaasa kalurite lisasissetuleku loomisele ja/või kasvatamisele

5 – Projekti tulemusena saab taotleja lisasissetuleku ja/või kasvatab olemasolevat

Kohalike ressursside kasutamine Kas ja kuivõrd rakendatakse projekti elluviimisel ja elluviimise järgselt kohapealseid ressursse? 0 – Projekti tulemusena ei kasutata kohapealseid ressursse

5 – Projekt tugineb kohalikele ressurssidele ja selle tulemusena arendatakse uusi tooteid ja/või teenuseid

Looduskeskkonna tingimuste parandamine Looduskeskkonna tingimuste parandamine Kuivõrd aitab projekt kaasa looduskeskkonna tingimuste parandamisele? 0 – Projekt ei aita looduskeskkonna tingimuste parandamisele kaasa

5 – Projekti tulemused parandavad otseselt looduskeskkonna tingimusi

Kalavarude olukorra paranemine Kas ja kuivõrd paraneb kalavarude olukord? 0 – Projekt ei aita kalavarude paranemisele kaasa

5 – Projektil on otsene mõju kalavarude olukorra paranemisele

Kalandus- ja merendus-traditsioonide edendamine Traditsioonide elujõulisus Kuivõrd aitab projekt kaasa traditsioonide taastamisele, elujõulisena hoidmisele ja edasisele arendamisele? 0 – Projekt ei aita kaasa traditsioonide elujõulisuse tagamisele

5 – Projekt aitab otseselt kaasa traditsioonide elujõulisuse tagamisele

Kasusaajate arv Kuivõrd laiaulatuslik on projektist kasu saavate arv? 0 – Projekt on suunatud väga kitsale kasusaajate ringile

5 – Projekt on suunatud laiale isikute ringile

Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine Uue oskuse omandamine Kuivõrd omandavad projektis osalenud mingi uue neile vajaliku oskuse? 0 – Projekti tulemusena ei omanda osalejad ühtegi konkreetset uut oskust

5 – Projekti tulemusena omandavad osalejad uue oskuse

 

Projektitoetuste taotluste hindamise kord

Ürituste kalender
E
T
K
N
R
L
P
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Praegune kuupäeva
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04