Taotlusvormid ja nõutavad dokumendid

Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

 

1. Taotlusvorm

NB: vali kindlasti õige taotlusvorm, igal strateegiateljel on see oma sisunõuetega. Taotlusvormid leiad lehekülje lõpust. 

 

2. Projektitoetuse taotleja äriseadustiku §6 tähenduses kontserni moodustava isiku ning projektitoetuse taotleja konkurentsiseaduse §2 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood. 

NB. Eraldi dokumenti esitada ei ole vaja, piisab kui teha märge taotlusvormi punkti 1.1 

 

3. Projekti või selle osa (kaasa arvatud ettevalmistav töö) hinnapakkumiste ettepanekud koos tehnilise kirjeldusega. Soovituslik, kohustust pakkumiskutseid esitada ei ole. 

 

4. Projekti elluviimiseks saadud vähemalt kolme pakkuja võrreldavate hinnapakkumiste koopiad, kui objeti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot või ühe hinnapakkumise koopia kui maksumus jääb all 5000 euro.  

 

5. Tehtud valiku põhjendus kui ei ole valitud odavaimat pakkumist. Soovitavalt esitada hinnapakkumiste võrdlustabel kui tegevuste käibemaksuta summa ületab 5000 eurot, võrdlustabel muudab menetlustoimingud lihtsamaks.   

 

6. Hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid kui projektitoetuse taotleja on riigihanke kohuslane

 

7. Eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubava dokumendi koopia.

 

8. Keskkonnamõju hindamise aruande koopia, kui toetust taotletakse keskkonnamõju hindamiseks.

 

9. Koopia kuludokumendist kui telliti ettevalmistavad tööd, koos tööde eest tasumist tõendava pangaväljavõttega. Soovituslik, kohutust kuludokumente esitada ei ole.

 

10. Ehitise puhul, koopia ehitusloast või ehitusteatisest (KOV kirjalik nõusolek).

 

11. Väljavõte põhiprojekti põhijoonistest ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega. Joonistel peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaan, arhitektuuri, tehnosüsteemide, ja välisvõrkude lahendused. 

 

12. Juhul kui projekti eesmärk on uuendada kalasadamat või lossimiskohta esitatakse lisaks koopia kalasadama või lossimiskoha asendiplaanist, millel on selgelt piiritletud maaala, kus tegevus on kavandatud. 

 

13. koopia dokumendist, mis tõestab, et  ehitis või muu objekt mida ehitatakse või kuhu seadmed paigaldatakse või mootorsõiduk kuhu seadmed paigaldatakse kuulub taotleja omandisse või on taotlejale õiguslikul alusel antud kasutamiseks vähemalt 5 aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui toetust küsitakse ehitamiseks siis vastavalt meetme §24 lõige 10le peab objekt olema kas taotleja omandis või antud talle kasutada hoonestusõiguslepingu alusel. Ehitamise defineerib ehitusseadustik § 4. 

 

 

14. Kinnitus, et projektotoetuse taotleja järgib euroopa Parlamendi määruse nr 508/2014 artikkli 10 lõike 1 puktides c ja d nimetataud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikkli 10 lõikes 3 nimetaud pettust. 

NB. eraldi dokumenti esitada ei ole vaja, piisab kui teha märge taotlusvormi punkti 1.3.7

 

15.Neljanda tegevussuuna "kudealade loomine või taastamine" korral

  • Avalik õiguliku ülikooli kalateadlase arvamus
  • Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskonnamõju hindamise algatamise vajalikuse kohta.
  • Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal
  • Maaomaniku luba koelmuala luua või taastada 

 

13. Avaldus PRIA registritesse kandmiseks juhul kui seda pole varem tehtud. Juhendi registrisse kandmiseks leiab SIIT 

 

NB iga taotluse puhul tuleb eraldi analüüsida millised dokumendid on vaja esitada.