Kutseliste kalurite püügiõigusi 2023. aastaks ei vähendatud

2022. aasta septembris edastas Keskkonnaministeerium kalanduspiirkondade kooskõlastamiseks määruse „Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastaks“ eelnõu kooskõlastamiseks. Eelnõu kõnekaimaks aspektiks oli soov vähendada püüniste piirarve 15% ulatuses lähtuvalt kalavarude kesisest seisust. Lisaks sellele puudutas eelnõus Läänemaa kalureid asjaolu, et eelnõuga lubati tulenevalt haldusjaotuse muudatusest edaspidi püüda Pärnumaa lubadega püügiruudus 171 (Matsalu rahvuspark).

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ ega ka kalanduspiirkonnad ühiselt ei saanud nõustuda eelnõus kavandatuga ning esitasid oma seisukohad ja ettepanekud muudeks meetmeteks, mis aitaksid kalavarude seisu parandada (nt raskete ja korduvate rikkumiste puhul püügiõiguse äravõtmine, vanemaealiste kalurite sektorist väljumise toetamine, kudealade taastamine jt). Samuti ei saanud LRS nõustuda täiendava püügikoormusega Matsalu piirkonnas. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostatud kirjaga saab tutvuda siin ja kalanduspiirkondade ühise kirjaga siin.

Septembri lõpus toimus Keskkonnaministeeriumis kohtumine rannakalurite ja väikesaarte esindajatega, kus aurtati taaskord eelpool mainitud teemadel. Kohtumise tulemusena otsustati 2023. aastal püügiõigusi mitte vähendada ning kaaluda võimalust kalavarusid kaitsta läbi teiste meetmete ja piirangute. Näiteks jäi kõlama võimalus piirata kevadist ahvenapüüki. Kohtumist kajastas ka Keskkonnaministeerium (siin).

Novembris kinnitas Vabariigi Valitsus kutselise kalapüügi võimalused ja tasud 2023. aastaks (siin). Selle kohaselt jäid kokkulepitult püüniste piirarvud samaks. Küll aga viidi sisse oluline muudatus seoses üleminekuga kehtivale haldusjaotusele, mis puudutab Lääne- ja Ida-Viru maakonda ning Pärnu ja Lääne maakonda. See tähendab, et alates 2023. aastast on Pärnumaa lubadega püük ka püügiruudus 171, kus varasemalt võis püüda Lääne ja Saare maakonna lubadega. Muudatuse tingib alates 2017. aastast kehtiv uus haldusjaotus (seni järgiti omavalitsuste ühinemiseelseid piire). Keskkonnaministeerium teavitas sellest siin.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.