MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine “ 2021 aasta taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades

 1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 156 702.02€
 2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 114 217.92€
 3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 183 741.87€
 4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 81 167.39€
 5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 52 588.85€

Toetusvahendite maht on eeldatav ja võib muutuda

 Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 11.jaanuar – 20.jaanuar 2021.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ainult e-PRIA iseteeninduskeskkonnas www.pria.ee

Siseneda e-PRIA keskkonda ning järgida juhendeid. Toetuse taotlusi saab esitada 20.jaanuari kella 23.59ni.

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd)  ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd või SAd

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula (endine Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee  projektitoetuste alajaotusest.

 Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid

 1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega
 2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale
 3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus
 4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus
 5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine

 1. Sadama multifunktsionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet
 2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

 1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös
 2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele.

Majandustegevuste mitmekesistamine.

 1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.
 2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine

 1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele.
 2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

Kalandus/merendusalaste traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 

 1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.
 2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte taotlustele antakse 0 – 5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3  hindepunkti.  Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille toetuste maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega  saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused

info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta  telefonil 372 51 36 263  e-mail info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2  äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.