MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts taotlusvoor 05 – 09 veebruar 2018

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2018 aasta taotlusvooru.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 135294€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 148623€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 122103€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 54087€.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 48404€.

Toetusvahenditele on lisatud 2017 aasta jäägid.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 05 – 09 veebruar 2018

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 – 16.00

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 9. veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 9.veebruari kella 19.00ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori miksoettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd ja SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd või SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula (endine Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinatseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

 

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitaud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate hindamiskriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemsus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid.

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine.

1. Sadama multifunktsionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet.

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele.

Majandustegevuste mitmekesistamine.

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Kavarude taastootmine ja kudealade taastamine.

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele.

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

Kalandus/merendustraditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine.

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte taotlustele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärestusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline kesmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremisjärjetuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused 

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 86 024 või 53 019 815 e-mail info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.