MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts taotlusvoor 25 – 29 september 2017

MTÜ Läänemaa Rannakalanuse Selts kuulutab välja EMKF meetme “Kalanduspiirkonna kohalikus arengu strateegia rakendamine” 2017 aasta teise taotlusvooru. 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades. 

1. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 40 588€.

2. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 66 118€.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 25 – 29 september 2017

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 – 16.00. Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 29. septembri postitemplit. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võtetakse vastu 29. septembri kella 19.00ni. Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

Projektitoetust saavad taotleda

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd ja SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sostsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need juriidilised isikud, kelle asu või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljel projektitoetuste alajaotusest.

Projektitaotluste hindamine.

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud investeeringute elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespestiifilised hindamiskriteeriumid. 

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangule.

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

Kalandus/merendustraditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine.

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte taotlustele antakse 0 – 5. taotuste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000  euri piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus. Projektitaotluste detailse hindamise korra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 86 024 või 53 019 815 e-mail info@lrs.ee või ühingu kontoris Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume eelnevalt kokku leppida.Valiku erinevatest abimaterjalidest leiab koduleheküljelt alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.