MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts taotlusvoor 27.jaanuar – 7.veebruar 2020

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2020 aasta taotlusvooru. 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades. 

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 116 554 eurot.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 133 907 eurot.

3. Majandustegevuste mitmeksistamine. Toetusvahendite maht 94 682 eurot.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 27 079 eurot.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 53 319 eurot

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 27.jaanuar – 7.veebruar 2020

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ainult e-PRIA iseteeninduskeskkonnas www.pria.ee. Siseneda e-PRIA keskkonda ning järgida juhiseid. Toetuse taotlusi saab esitada 7.veebruari kella 24.00ni

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevusuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd ja SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas. Lääne Nigula (endine Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas ja Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlbliklud igal pool Eestis. Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseenrigu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud tegevuste elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine

1. Sadama multifunktionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet.

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkondade erinevate huvirühmadega. Kalasdama või lossimiskoha olulisus kalanduspiirkonnas.

kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele.

Majandustegevuste mitmekesistamine 

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele.

2. Investeeringud on märgitud Keskkonnaministeeriumi või Keskkonnaameti perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

Kalandus/merendus traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine. 

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalanduse ja merenduse traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte antakse taotlusele 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu. Taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu juhatus. Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvusda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

Konsultatsioonivõimalused 

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontaki võtta telefonil 52 86 024 või e-posti aadressil info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume eelnevalt kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt ww.lrs.ee alajaotus abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.