MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts taotlusvoor 28.01.19 – 01.02.19

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2019 aasta taotlusvooru. 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades. 

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 154 405€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 137 382€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 135 592€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 13 472€.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heolu edendamine. Toetusvahendite maht 51 697€

Toetusvahenditele on lisatud 2018 aasta jääk.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 28.jaanuar – 01.veebruar 2019.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00-16.00.

Posti teel võib taotusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 1.veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaaselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 01.veebruari kella 19.00ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossikohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula(endine Lääne Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Lihula ja Hanila) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpse loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid. 

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud investeeringute tegevuste elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkaptaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid. 

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine. 

1. Sadama multifunksionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet.

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata liikidele.

Majandustegevuste mitmekesistamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressurisle ja aiatavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. 

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste ekspertarvamusele.

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaamati pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

Kalandus/merendus traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine.

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendustraditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte taotlusele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetlilisest keskmisest. Paremusjärjetussse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

Konsultatsioonivõimalused 

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 5286024 ja 53019815 e-mail info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.