MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi taotlusvoor 13-17 veebruar 2017

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017 aasta taotlusvooru 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendeid 205 882€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendeid 230 541€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendeid 184 953€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendeid 40 588€.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendeid 135 294€.

Toetusvahenditele on lisatud 2016 aasta jääk.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 13 – 17 veebruar 2017

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 – 16.00

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 17.veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressil info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu 17.veebruari kella 19.00ni

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee

Projektitoetust saavad taotleda

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd ja SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Martna, Ridala, Lääne Nigula, Noarootsi , Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlblik igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinatseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

Projektitoetuste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ülgkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine

1. Sadama multifunktsionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet.

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele.

Majandustegevuste mitmekesistamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast.

2. Täiendava sissetuleku võimaluse loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele.

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud keskkonnaamati pädeva ametniku hinnang.

Kalandus/merendus traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine.

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte antakse 0 – 5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine jääb alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse  kinnitab ühingu üldkogu. Taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

Konsultatsioonivõimlaused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 86 024 ja 53 019 815 või e-maili aadressil info@lrs.ee või ühingu kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.