MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi taotlusvoor 19-23 september

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2016 aasta taotlusvooru. 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 202 941€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 202 941€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 182 647€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. toetusvahendite maht 20 294€.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvehendite maht 67 647€.

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 19-23 september 2016.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 – 16.00

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 23. septembri postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. E-postiga saadetud ja digitalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 23.septembri kella 19.00ni

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus “taotlusvormid ja nõutavad dokumendid” või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee

Projektitoetust saavad taotleda.

Tegevussuund 1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Tegevussuund 2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Kalandussektori mikroettevõtjad (sealhulgas FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Tegevussuund 3. Majandustegevuse mitmekesistamine. Kalandussektori mikroettevõtjad (sealhulgas FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (sealhulgas FIEd), kui ainult kalandus või merendustegevusteks.

Tegevussuund 4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaline eesmärk on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Tegevussuund 5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektiteoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised iskud, kelle asu või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlblikud kõikjal Eestis.

Täpsem loetelu juriidilistest isikutest ja omafinatseeringu määradest leiab kodulehekülje “projektitoetused” alajaotusest ´.

Projektitaotluste hindamine.

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon. Detailse projektide hindamiskorra ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel “projektitoetused” alajaotuses.

Konsultatsioonivõimalused.

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 86 024 või 53 019 815 või e-mail aadressil info@lrs.ee, samuti võib tulla äripäeviti ühingu kontorisse aadressil Haapsalu Nurme 2. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest leiab ühingu koduleheküljelt alajaotusest “abimaterjalid ja nõustamisvõimalused”

Get a quote

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.