TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 27.jaanuaril 2017 algusega kell 14.00 Haapsalu spordihoone kohvikus aadressil Lihula mnt 10 infopäeva  EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" (rannakalanduse toetusmeede) tutvustamiseks.

Käsitletavad teemad:

Toetusvahendid 2017. aastaks.

Abikõlblikud taotlejad meetme raames.

Omafinantseeringumäärad.

Abikõlblikud ja abikõlbmatud kulud.

Nõutavad dokumendid ja taotlusvormide tutvustus.

Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Olulised muudatused toetuse taotlemisel.

Sagedamini esinevad vead taotluste koostamisel.

Infopäev on osalejatele tasuta, oodatud on kõik toetusmeetmest huvitatud isikud.

Info ja registreerimine info@lrs.ee või telefonil 52 86 024  

 

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts Kuulutab välja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2017 aasta taotlusvooru.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 205 882€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 230 541€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 184 953€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealde taastamine. Toetusvahendite maht 40 588€.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 135 294€.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 13-17 veebruar 2017

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00-16.00

Posti teel võib taotlusdokumedid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 17. veebruari postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotusi võetakse vastu kuni 17. veebruri 19.00ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA kodulehkülejelt www.pria.ee.

 

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised ettevõtjad ainult merendus või kalandustegevusteks.

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise. Sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

 

Projektitaotluste hindamine.

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid 

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine.

1. Sadama multifunktsionaalsus - uued teenused ja teenuste kvaliteet.

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega - koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimikoha olulisus piirkonnas. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

1. kalandustoodete töötlemist ja otseturustamist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele. 

Majandustegevuste mitmekesistamine.

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandajast.

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive.

Kavarude taastootmine ja kudealade taastamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnagutele.

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealde nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.

Kalandus/merendustraditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine.

1. kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele.

Hindepunkte taotlusele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu üldkogu. Taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitoetuste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotuses.

 

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontaki võtta telefonidel 52 86 024 või 53 019 815 e-mail aadress info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.