TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2018 aasta taotlusvooru.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtde uuendamine. Toetusvahendite maht 135294€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 148623€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 122103€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 54087€.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 48404€.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 05 - 09 veebruar 2018.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 - 16.00.

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 9.veebruari postitemplit. 

Digitaalselt allkirjastataud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 9.veebruari kella 19.00ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee. 

 

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja kossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, Kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud. 

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks tegevuseks on kalavarude kaitse ja säilitamine. 

Kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula (endine Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis. 

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest. 

 

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel. 

Üldised hindamiskriteeriumid.

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega. 

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale. 

3. Kavandatavate investeeringute ja tegevuste elujõulisus.

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga. 

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid. 

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine. 

1. Sadama multifunktsionaalsus - uued teenused ja teenuste kvaliteet. 

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega - koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.

1. Kalandustoodete töötlemist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turstamine keskendub kõrge lisandväätusega toodetele ja nedne viimiseni otse tarbijani.

Majandustegevuste mitmekesistamine.

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohakikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilitamisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandajast. 

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmele tagada täishõive. 

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine.

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele.

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus. 

Kalandus/merendustraditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine. 

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendustraditsioonide säilimisele ja edendamisele.

 

Hindepunkte taotlustele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjestusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluse mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille toetuste maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus. Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus. 

 

Konsultatsioonivõimalused

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 68 024 või 53 019 815 e-maili aadressil info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotusest abikaterjalid ja nõustamisvõimalused.