TÄHTSAD TEATED!

 

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2020 aasta taotlusvooru  

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades. 

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 116 554 eurot.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 133 907 eurot.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 94 682 eurot.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 27 079 eurot.

5. Kalandus/merendustraditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 53 319 eurot.

Toetusvahendite maht on eeldatav ja võib muutuda.

 

Projektitoetuste taotlusi saab esitada e-PRIA keskkonnas 27.jaanuar - 7.veebruar 2020

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ainult e-PRIA iseteeninduskeskkonnas www.pria.ee. Siseneda e-PRIA iseteeninduskeskkonda ja järgida juhendeid. Toetuse taotlusi saab esitada 7.veebruari kella 24.00ni. 

 

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevusuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad. 

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud. 

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine. 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd. 

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula (endine Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Hanila ja Lihula) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis. 

Täpse loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringumääradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

 

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel. 

Üldised hindamiskriteeriumid.

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega. 

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale. 

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus. 

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus. 

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga. 

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine

1. Sadama multifunktsionaalsus - uued teenused ja teenuste kvaliteet. 

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega - koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös. 

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele. 

Majandustegevuste mitmekesistamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast. 

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjal või tema pereliikmel tagada täishõive. 

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele. 

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus. 

Kalandus/merendus traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine. 

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile. 

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele. 

 

Hindepunkte taotlustele antakse 0-5. Taotluste paremusjärjetus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetussse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuste maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjetuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremisjärjetuse kinnitab ühingu juhatus. Projektitoetuste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel ww.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

 

Konsultatsioonivõimalused 

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonil 52 86 024 või e-posti aadressil info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.